Offices & Services

  Name   Title   Tel.   Fax.   E-mail
 Jin Longze  Office Director  +86-10-58876790-216  +86-10-58876793  jlz68@126.com
 Ren Ye    +86-10-58876790-213  +86-10-58876793  linlan88591@163.com
 Xu Mingjian    +86-10-58876790-256  +86-10-58876793  soulvalley@live.cn
 Yu Jin    +86-10-58876790-258  +86-10-58876793  76550301@qq.com
 Li  Hongmei    +86-10-58876790-218  +86-10-58876793  hm8017@126.com
 Li Niancheng    +86-10-58876790-262  +86-10-58876793  xgdd6@126.com
 Li Zhenyu    +86-10-58876790-217  +86-10-58876793  951927472@qq.com
 Zheng Jinghua    +86-10-58876790-236  +86-10-58876793  zjhtina@126.com
 Li Hong    +86-10-58876790-252  +86-10-58876793  hongli1016@126.com
 Xiaolu Linzi      +86-10-58876793  xiaolulin_zi@hotmail.com
 Liu Yingge      +86-10-58876793  yinggeliu001@gmail.com