Academic Committee

  Name   Title   Tel.   Fax.   E-mail
 Jin Man  Chairman  +86-10-58876790-216  +86-10-58876793  jlz68@126.com
 Fu Haijing  Member  +86-10-58876790-213  +86-10-58876793  linlan88591@163.com
 Jiang Yimin  Member  +86-10-58876790-256  +86-10-58876793  soulvalley@live.cn
 Dai Yuqiang  Member  +86-10-58876790-258  +86-10-58876793  76550301@qq.com
 Zhou Xiaoli  Member  +86-10-58876790-218  +86-10-58876793  hm8017@126.com
 Deng Guiping  Member  +86-10-58876790-262  +86-10-58876793  xgdd6@126.com
 Zhang Jian  Member  +86-10-58876790-217  +86-10-58876793  951927472@qq.com
 Liu Xinyu  Member  +86-10-58876790-236  +86-10-58876793  zjhtina@126.com